Kontakt

Turistička zajednica otoka Krka

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa: Trg sv. Kvirina 1/II, 51500 KRK
MB: 1182404
OIB: 38812088413
Poslovni subjekt: NKD-2007  91110
Poslovna banka: Erste Steiermärkishe Bank d.d. IBAN HR7124020061100111446
Osoba ovlaštena za zastupanje: mr.sc. Majda Šale, dipl. oecc
Rješenje Ministarstva turizma
Klasa: 334-03/10-03/95
UR.BROJ: 529-05-10-6
PREDSJEDNIK TZ OTOKA KRKA: Robert Anton Kraljić
Telefon: 00385 51 221 359
Fax. 00385 51  222 336
E mail: tz-otoka-krka@ri.t-com.hr

"Infopunkt Zračna luka Rijeka"
Hamec 1, 51513 Omišalj
Tel. 00385-51-841-865
Fax. 00385-51-841-892
e-mail: infopunkt@krk.hr